Netværksmøder

Kl. 15:15 – 17:00 Talentnettets første netværksmøde.

Rønnebæksholm, Næstved

Dagsorden.

 1. Velkomst
 2. Samtalesalon En begejstret præsentationsrunde
 3. Gennemgang af Talentnettets årshjul, kommentarer og tilpasning
 4. Kommunikationsplatform. Hvad er behovet – Hvad virker?
 5. Hvad kan vi hver især bidrage med til Talentnettet
 6. Ønsker til punkter på næste netværksmøde (20/4 i Viborg)
 7. Samtalesalon del 2 Om dagens konference og talentudvikling
 8. Tak for i dag

Mødet er aflyst p.g.a COVID19 situationen

Netværksmødet er aflyst p.g.a. COVID19 situationen.

Vær opmærksom på streamet livedebat AFFYRINGSRAMPER ELLER KRAFTCENTRE ? d. 21/8 fra Kulturmødet Mors, hvor talentnettet er repræsenteret i panelet. Debatten handler om unge og talent. Læs mere her: https://www.kulturmoedet.dk/hele-programmet-fredag

Grundet COVID19 situationen er den fysiske begivenhed “Kulturmøde Mors” aflyst.

Charlotte Popp fra Talentnettet er inviteret med i et ekspertpanel der Livestreames Fredag den 21. august fra kl. 14:30 – 15:30. Debatten hedder “Affyringsramper eller Kraftcentre?” Følg med på skærmen via dette link: https://www.crowdcast.io/e/km20-32/register

Om Arrangementet:

Hvad betyder kreative ungemiljøer lokalt og for den nationale fødekæde af fremtidens talenter? Bliv klogere på krydsfeltet af ungekultur, lokale talentmiljøer og lokaludvikling med Tuborgfondet, Talentnettet, Ungdomsrådet Thy, Maltfabrikken og Aalborgs kunstneriske vækstlag. Kom tæt på innovative tanker, lokale indsatser, og hvad der kan ske, hvis der arbejdes aktivt med rammerne for unges aktive udfoldelse i kunst og kultur, der hvor de bor.

Præsenteres i samarbejde med Region Nordjylland, UMMK og KORMA

Dato: Fredag den 21. august fra kl. 14:30 – 15:30

Vært:Torben Vinter

Deltagere:
Mikkel Sander, programchef Tuborgfondet
Charlotte Popp, leder Talentnettet
Jacob Dybdahl, formand Ungdomsrådet Thy
Nina Rose Markvardsen, kunstner Projekt Vækstlag
Kristian Krog, direktør Maltfabrikken

OBS! Konferencen NO LIMITS er udsat til 9.  februar 2021

Det tilknyttede netværksmøde bliver afviklet d. 3/11 kl. 14 – 15.30 som  webinar for medlemmerne.

Tid: kl. 10 – 15

Sted: Holbæk

Adresse: meddeles senere

Tema: meddeles senere

Dagsorden: meddeles senere

Tid: Tidsrum og specifik dato meddeles senere

Sted: Kulturmødet på Mors

Adresse:

Tema:

Dagsorden:

Tid: kl. 15 -17 (efter konferencen)

Sted: Fredericia

Adresse: meddeles senere

Tema: meddeles senere

Dagsorden: meddeles senere

Tid: kl. 10 – 15

Sted: Esbjerg.

Adresse: meddeles senere

Tema: meddeles senere

Dagsorden: meddeles senere

Tid: kl. 15 -17 (efter konferencen)

Sted: Aarhus

Adresse: meddeles senere

Tema: evaluering, resultat, forankring, fremtid

Dagsorden: meddeles senere

Styregruppemøder

Beslutningsreferat
Styregruppemøde nr. 1 i Talentnettet
Mandag d. 4. november kl. 11 – 13.30
Sted: Lokale ”Tørven”, Holmegaard Værk.

Afbud: ingen
Til stede: Henrik Resen Viborg (HR), Lars-Ole Vestergård Aarhus (LOV), Søren Taaning Holstebro (ST), Brian Ahlquist Holbæk (BA), Anne Sofie Thomsen SGK landsforening/Aalborg (AST), Krestina Skirl Slots- og Kulturstyrelsen (KS), Kim Dawartz (formand) Næstved (KD), Jakob Hansen Næstved (JH), Charlotte Popp Næstved (CP)

1. Godkendelse af dagsorden
Styregruppen drøftede muligheden for at have et fast dagsordenspunkt, om opfølgning på mål og aktiviteter.
Ønske til punkt på næste møde: drøftelse og gennemgang af projektbeskrivelsen.
Dagsorden godkendt

2. Status
2.1. Orientering om kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen 
Kontraktens indhold blev drøftet og vil løbende blive taget op på styregruppens møder med henblik på tilpasning af målopfyldelse.
Orienteringen taget til efterretning

2.2. Orientering om sammensætning af Talentnettets Advisory Board 
Der blev foreslået forskellige personer til Advisory Board. Lederen af Talentnettet arbejder videre med forslagene.
Orienteringen taget til efterretning

2.3. Orientering om Hjemmeside
Orienteringen taget til efterretning

2.4. Orientering om PR-materiale om Talentnettet
Der blev foreslået forskellige modeller for udsendelse af PR-materiale, samt vigtigheden af at alle kommuner inviteres. Lederen af Talentnettet arbejder videre med forslagene.
Orienteringen taget til efterretning

3. Økonomi
3.1. Orientering om projektets økonomi 
Budgettet er aftalt med Slots- og kulturstyrelsen, styregruppens ændringsmuligheder er derfor begrænsede.
Brugerbetalingsdelen i budgettet blev drøftet og der blev foreslået 4 betalingsmodeller.
• Talentkommunerne bidrager med et beløb
• Værtsmodel (værtskommunen afholder udgifterne),
• Samme pris for alle kommuner
• Kontingentmodel (eventuelt med det første år gratis)
Lederen af Talentnettet arbejder videre med forslagene.

3.2. Kontingent
Beslutning om retningslinjer for kontingentperioder og medlemmer (bilag 5)
Beslutning udsat jf. punkt 3.1

3.3. Udgiftsniveau for værtskommuner.
Drøftelse af værtskommunernes udgifter som henholdsvis konferenceværter, netværksmødeværter,
Beslutning udsat jf. punkt 3.1

4. Kommende tiltag
4.1. Kortlægning af talentmiljøer, orientering om fremgangsmåde
Orientering taget til efterretning.

4.2. Konference 21/1 2020 i Næstved, orientering om planlægningen
Foreløbig program uddelt på mødet
Orientering taget til efterretning og der bakkes op om konferencen

5. Gensidig orientering
LOV: Det er vigtigt at have opmærksomhed på at der er en ny minister, med en anden vinkel.
Aarhus har lige nu lignende udfordringer med et etablering af et nyt tværgående talentnetværk ”Talent Aarhus”. Spørgsmålet er om hver især har tid og overskud til at prioritere netværket.
Det er vigtigt at vi får viden om Talentnettet bredt ud.
Der var generel opbakning fra mødedeltagerne til at bruge eksisterende netværk til formidling af Talentnettets materiale
BA: Vi skal bruge vores Talentkommunestatus til at få budskabet om Talentnettet ud. Det er vores opdrag at blive bedre til at snakke sammen lokalt og videresende til de relevante i egen kommune / netværk.
KS: Ungerådgivere for den tidligere minister kan oplagt inddrages.

6. Eventuelt: styregruppens kommende møderækker:
Beslutning. Den fastlagte møderække for styregruppen fastholdes, dog med ændret starttid. Fremover starter møderne kl. 11

Næste ordinære styregruppemøde er: d. 3/3 2020 i Viborg

Referatet findes i en printvenlig PDF version under arkiv på www.talentnettet.dk
Referat JH/CP

Referat Styregruppemøde nr. 2 i Talentnettet

Tirsdag d. 3. marts kl. 11 – 13.30

Sted: Kulturskolen Viborg, Grønnegade 2, 8800 Viborg

Afbud: Søren Taaning

Til stede: Brian Ahlquist, Anne Sofie Thomsen, Krestina Skirl, Henrik Resen, Lars-Ole Vestergaard, Kim Dawartz, Jakob Hansen, Charlotte Popp

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Status
  • Orientering om konferencen Aktivér din Funk d. 21/1 2020
   • Konferencen i korte træk

Der blev vist et filmisk sammendrag af konferencen. Orienteringen blev taget til efterretning.                                  

 • Deltagernes evaluering (bilag 1)

Orienteringen taget til efterretning, med bemærkning om at resultaterne lægges ud på hjemmesiden i en formidlingsmæssig bearbejdet version. De mange besvarelser giver en stor indsigt i de mange forskellige tematikker og udfordringer, der arbejdes med rundt om i landet. Især blev disse fremhævet.:

 • Tydelighed i målsætning for konferencer og andre fora
 • efterspørgsel på hvordan man kan arbejde videre i mindre grupper.
 • fokus på at bruge talentnettet så deltagerne får mulighed for at tale sammen.
 • Kunne man benytte netværksmøderne til ”undersøgelser”, for at slå to fluer med et smæk (og spare økonomi til selvstændige undersøgelser)

 

 • Konferencens regnskab (bilag 2)

Orienteringen taget til efterretning.

 • Orientering om medlemssituationen

Der er pt. 29 medlemmer. Der bør sendes en mail ud til styregruppen med et link til tilmelding, så denne kan sendes rundt, med opfordring til at tilmelde sig.

 

 • Orientering om tids- og aktivitetsplan (bilag 3)

Orienteringen taget til efterretning. Der er et ønske om at tids- og aktivitetsplan afspejler de fire målsætninger og effektmål på disse. Styregruppen skal ved en senere lejlighed drøfte på hvilken måde effekterne kan illustreres. Det blev drøftet om tidsplanen kan inddeles yderligere f.eks. i kvartaler, så styregruppen kan hjælpe mere konkret.

 1. Økonomi
  • Forslag til ændring af medlemskontingent (bilag 4)

samt forslag til revidering af budgettet (bilag 5).

 

Indstilling:

Det indstilles, at:

 1. Medlemskontingentet fjernes. Styregruppen er enig i, at den deraf manglende økonomi søges dækket via fondsmidler [i]. En bemærkning var, at konferencer ikke skal være gratis, da en betaling er med til at signalere seriøsitet.
 2. Der indføres et talentkommunekontingent
  • Talentkommunekontingentet er på 15.000 kr. pr. år pr. Talentkommune over 3 år.
  • Fredericia Kommune undtages fra betaling, da der ikke er modtaget ekstern støtte i forbindelse med talentkommunestatussen. Det blev vedtaget at der indføres Talentkommunekontingent svarende til pkt. 2.1 og 2.2., såfremt der ikke opnås støtte fra fondsmidler.
 • Budgettet reguleres som anvist i bilag 5. Godkendt

 

 1. Der drøftes en alternative model, hvis forslaget ikke kan gennemføres. Punktet bortfaldt.
 1. Kommende tiltag
  • Orientering om aftale med Kulturmødet Mors 20/8 kl. 14 – 16.30

Orienteringen taget til efterretning.

 • Konference d. 3/11 2020 i Holstebro

Orienteringen taget til efterretning, styregruppen kan evt. hjælpe med at præcisere formålet for de enkelte konferencer.

 1. Gensidig orientering
 1. Eventuelt

Styregruppen vil gerne have nogle længere møder, med mere tid til dialog og fordybelse. Dog kan det være vanskeligt at starte før 11, da vi spænder geografisk bredt. Strukturen for møderne gentænkes, med henblik på et længere tidsrum.

 

Næste ordinære møde er d. 6/10 2020 i Holstebro.

Referat CP/JH

[i] Fonde søgt: Det Obelske familiefond 4/12 2019. Ole Kirks Fond 7/1 2020.

Tid: kl. 11 -14.30

Sted: Holsteb• Styregruppen ønsker en drøftelse af brugen af ordet “Talent” i kommunikations øjemed.

Adresse:

Tema:

Dagsorden:

Tid: kl. 11 -13.30

Sted: Holbæk

Adresse:

Tema:

Dagsorden:

Tid: kl. 11 -13.30

Sted: Fredericia

Adresse:

Tema:

Dagsorden:

Tid: kl. 11 -13.30

Sted: Esbjerg

Adresse:

Tema:

Dagsorden:

Tid: kl. 11 -13.30

Sted: Aarhus

Adresse:

Tema: Sidste ordinære styregruppemøde i projektperioden

Dagsorden:

Konferencer

Tid: kl. 10 -15 (efter konferencen afholdes netværksmøde)

Sted: Næstved.

Adresse: Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved

Program:

09:45             Ankomst og morgenmad

10:10             Velkomst ved udvalgsformand Linda Frederiksen, Næstved Kommunes Kultur- og Demokratiudvalg

10:15             ”AKTIVÉR DIN FUNK” – De nye spilleregler for vores samfund, talentudvikling og udvalgte egenskaber vi skal mestre i fremtiden / Henrik Good Hovgaard Chief futurist på UNIVERSAL FUTURIST tidl. Future Navigator

11:15             LIVE-PERFORMANCE – Næstved Talentskole

11:30             I MIDTEN AF DET HELE – Unge fra Næstved Talentskole interviewes af Tænketanken for ungekultur (TUK) om motivation og om at være på vej og have talent

12:00             Frokost

____________________________________________________________

13:00–14:00   GUL Salon – MODET – VALGET – DRIVKRAFTEN. Billedkunstner Trine Boesen fortæller om sine muligheder og valg forud for sin uddannelse som billedkunstner.

Sted: Udstillingsbygningen

BLÅ Salon – UNDERVISERENS MAGI. Talentudvikling med fokus på kompetenceudvikling hos undervisere og fokus på træningsmiljø. v/Charlotte Falkentoft fra Kgl. Teaters balletskole

Sted: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Herskabsstalden

GRØN Salon – 30 ÅR MED GRUNDKURSER. MGK er et velkendt format – hvordan er den bygget op og er der transferværdi til andre kunstarter? v/ Musikskoleleder på Musikhøjskolen Ole Thøger Nielsen

Sted: 1. sal

RØD Salon – MELLERUM ER GODE RUM.:  Om at have et talenthus og om at arbejde i mellemrummene på tværs af de kunstneriske fagligheder v/ Søren Taaning leder af Dansk Talentakademi i Holstebro

Sted: Atelieret

_____________________________________________________

14:10             Hvad er Talentnettet, og hvad er formålet. Oplæg og spørgsmål v/ Charlotte Popp

14:20             Kulturministeriets indsatser i forhold til talentudvikling og aktuelle aktiviteter på  området, v/ Morten Lautrup-Larsen, vicedirektør for Slots- og Kulturstyrelsen

14:40             Afrunding på konferencen

14:45             Omvisning i udstillingen Into Dimension. Trine Boesen viser rundt i sin egen udstilling.

15:00             Konferencen slutter

(Herefter er der netværksmøde fra kl. 15:15 til 17:00 – alle er velkomne)

Ændringer i programmet kan forekomme

OBS! Konferencen NO LIMITS udsættes til februar

På baggrund af en usikker udvikling i smittetrykket, har vi netop besluttet, i samråd med Holstebro Kommune, at udskyde Talentnettets konference ”NO LIMITS” til februar 2021. I Holstebro er der er lagt et stort arbejde i at vinkle programmet, så det bliver relevant for Talentnettets målgruppe, og vi håber at kunne skyde alt guldet af, som sagt til februar. Den oprindeligt planlagte dato var 3/11 2020.

Tid: kl. 10 -15 (efter konferencen afholdes netværksmøde)

Sted: Fredericia

Adresse:

Program:

Slots- og kulturstyrelsens konference

Tid: kl. 10 -15 (efter konferencen afholdes netværksmøde)

Sted: Aarhus

Program:

Dagsorden:

Advisory Boardmøder

Tid: kl. 12.30 – 15.30 (efter styregruppemødet)

Sted: Viborg

Adresse: Kulturskolen Viborg
Grønnegade 2, DK- 8800 Viborg

Tema: meddeles senere

Dagsorden: meddeles senere

Tid: kl. 12.30 – 15.30 (efter styregruppemødet)

Sted: Holbæk

Adresse: meddeles senere

Tema: meddeles senere

Dagsorden: meddeles senere

Tid: kl. 12.30 – 15.30 (efter styregruppemødet)

Sted: Holbæk

Adresse: meddeles senere

Tema: meddeles senere

Dagsorden: meddeles senere

Redaktionsgruppemøder

Studiegruppemøder

Arbejdsgruppen: Koordinatorer i Talentkommuner

Meise Fabricius Engelstoft Nielsen, Holstebro
Arne Gaardsted Jørgensen, Fredericia
Charlotte Popp, Næstved
Linda Stenholt Jensen, Holstebro

Rakel Holder Nåvik, Aarhus
Christine Balslev Saers, Esbjerg
Henrik Mosbæk, Holbæk
Henrik Resen, Viborg

Deltagelse i gruppens møde kan kun ske efter aftale

Gruppen er kun åben for andre efter aftale

Foreløbig dagsorden.

12.00 – 12.30 frokost
12.30 – 14.00 Bordet rundt

 • beskriv egen talentkommune projekt,
  hvad vil man opnå med det?,
  hvor vil man kunne samarbejde med andre?
  og diskussion af snitflader
 • forberedelse af punkt til næste møde: Input til national strategi i relation til Kulturministeriet

14.00 – 14.45 Rundvisning på Dansk Talent Akademi

klik her