Uddrag fra projektbeskrivelsen:

Projektets formål

Det nationale netværk skal, inden for kunstnerisk talentudvikling, styrke

 • erfaringsudveksling og videndeling,
 • samarbejde og koordinering
 • udbredelse af lokale og regionale talentmiljøer


Effekterne af netværkets styrkelse af de ovenstående forhold skal således være

 • Øget viden, faglighed og værktøjer hos aktører der arbejder med at understøtte unges kunstneriske talentudvikling
 • Øget kvalitet i miljøerne for kunstnerisk talentudvikling for unge
 • Bedre geografisk jævn dækning på nationalt plan og bedre sammenhæng i Danmarks samlede tilbud for unge talenter
 • Flere unge i Danmark udvikler deres kunstneriske talenter.

Projektets aktiviteter og mål

For at udvikle et dynamisk netværk, som hele tiden har fokus på, at erfaringsudveksling, videndeling, samarbejde og koordinering skal føre til faglig, kvalitativ og kvantitativ udvikling af området, er der opstillet nedenstående mål og aktiviteter, som etablering af netværket tager afsæt i og forfølger.

1. Afprøve og etablere velfungerende mødefora og
videndelingsformater

For at udvikle et dynamisk netværk, som hele tiden har fokus
på, at erfaringsudveksling, videndeling, samarbejde og koordinering skal føre
til faglig, kvalitativ og kvantitativ udvikling af området, er der opstillet
nedenstående mål og aktiviteter, som etablering af netværket tager afsæt i og
forfølger.

 • Der afholdes årligt mindst ét
  seminar eller konference samt et antal netværksmøder
 • Fælles digital
  kommunikationsplatform for hele netværket etableres
 • Tematiske (og evt. geografisk
  afgrænsede) studiegrupper for undervisere undersøges/etableres
 • Program for ledersparring
  undersøges/etableres

Det aftales i samarbejde med
netværket, hvordan aktiviteterne skal forholde sig til kunstarterne,
henholdsvis være tværgående.

2. Afdække og indsamle erfaringer og viden om
talentudvikling
 • Der laves en indledende
  afdækning af grundlæggende forhold i alle talentmiljøerne
 • Der laves efter behov
  yderligere undersøgelser om organiseringsformer, undervisningspraksis,
  rekruttering, vækstlag, antal ansøgere i geografiske områder mv.
 • Videndeling om økonomiske og
  fysiske forhold ved etablering og drift af Talentskoler
 • Der iværksættes sparring
  omkring igangværende opbygning af talentmiljøer (blandt de støttede projekter i
  forbindelse med Kulturministeriets talentindsats)
3. Bidrage til styrket faglig refleksion og formidling af
viden
 • Magasinet Talent (som i dag
  udgives af Talentskolen) gøres til netværkets faglige publikation og redigeres
  af en redaktionsgruppe på tværs af netværket
 • Pædagogik, terminologi og
  metodeudvikling inden for talentudvikling sættes på dagsordenen ved studiegrupper,
  mødefora m.v. Dette tager afsæt i aktørernes praksiserfaringer og oplæg fra
  forskere/ressourcepersoner, der har relevans for området. Hvis Næstved Kommune
  lykkes med at få finansieret et forskningsprojekt, vil her være en væsentlig
  samarbejdsflade.
 • Udvikling af anbefalinger og
  redskaber til arbejdet med talentudvikling og opbygning af talentmiljøer
 • Udvikling af anbefalinger til
  kommuner og stat vedrørende den lokale og nationale tiltag til udvikling af
  området.
4. Udvikling af nye talentudviklingsformater og samarbejder
 • Strategier og metoder til
  fødekædeudvikling, herunder rekruttering og stimulering af talenter i
  folkeskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser mfl. afsøges/udvikles
 • Strategier og metoder for
  samarbejde mellem talentmiljøer og erhvervsliv afsøges/udvikles
 • Afsøgning/etablering af
  samarbejder med efterskoler og højskoler der kvalificerer til optag på
  kunstneriske uddannelser.
 • Dialog med Statens Kunstfonds
  projektstøtteudvalg om udvikling af fødekæden til de videregående kunstneriske
  uddannelser.
 • Etablering af samarbejder med
  relevante organisationer med talentfokus uden for kulturområdet, fx Science
  Talenter på Sorø Akademi og Akademiet for Talentfulde Unge m.fl.

Såfremt det er relevant, holdes Kulturregionerne løbende orienteret om netværkets aktiviteter. Herunder med henblik på evt. at indgå i samarbejder med projekter i kulturaftalerne.